Voorwaarden

Opzeggen en annuleren
Als u een losse e-learing koopt, bent u verder niets verschuldigd.
Als u een jaarabonnement koopt, is er gedurende de looptijd geen recht op restitutie.
Bij een doorlopend abonnement, heeft u na minimaal een jaar een opzegtermijn van 3 maanden. U kunt opzeggen via Aging Academy Abonneeservice, Postbus 105. 2400 AC  Alphen aan den Rijn of een email aan  AgingAcademy@spabonneeservice.nl

Prijzen en BTW
Alle bedragen van Aging Academy zijn incl. 21% BTW.
Aging Academy heeft het recht haar prijzen jaarlijks te wijzigen met een eventuele inflatiecorrectie.

Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website en de tijdschriften zijn auteursrechtelijk beschermd.
Niets uit de media van Aging Academy mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van KDP Media.
Sommige onderdelen kunnen via de website worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik.
Bij de samenstelling van deze uitgave(n) hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact met ons op te nemen.

Disclaimer
Aging Academy van KDP Media verzorgt praktische bijscholing rondom geriatrie naar beste vermogen.  Medische kennis is voortdurend aan verandering onderhevig.
Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt, zijn veranderingen in behandeling, procedures, materialen, apparatuur en het gebruik van geneesmiddelen nodig. Redactie, auteurs, vertalers en uitgever hebben er zo veel mogelijk voor gezorgd dat de informatie in dit tijdschrift correct is. De lezer wordt echter sterk aangeraden te controleren of de informatie voldoet aan de meest recente wetgeving en behandelingsrichtlijnen.

Beperking van aansprakelijkheid
Aging Academy en haar directe en indirecte medewerkers zijn niet aansprakelijk voor wel geleden schade dan ook, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Leren is leuk en nuttig met Aging Academy.